modul A / modul B

Studijní program pro laiky – modul A

Tříletý Studijní program po laiky – modul A je určen pro laiky, kteří ať už pravidelně nebo příležitostně káží ve sborech, ve střediscích diakonie, připravují biblické programy v mateřských centrech aj. Studijní program je také vhodný pro vedoucí domácích skupinek, pracovníky s dětmi, mládeží, pro pracovníky se seniory, pro všechny, kteří zvěstují slovo Písma ve sborech i mimo ně.

Studium předpokládá základní znalost Bible v českém nebo slovenském překladu. V rámci celého modulu A je zápis do některých kurzů podmíněn absolvováním jiných kurzů. (Např. Teologie Nového zákona je podmíněna úspěšným absolvováním kurzu Četba a úvod do Nového zákon.)

Studijní program je tvořen kurzy:
 Četba a úvod do Starého zákona
 Četba a úvod do Nového zákona
 Teologie Starého zákona
 Teologie Nového zákona
 Biblická hermeneutika a exegeze
 Příprava kázání
 Dějiny křesťanství I.
 Dějiny křesťanství II. (dějiny metodismu)
 Úvod do teologického myšlení I. (křesťanská věrouka)
 Úvod do teologického myšlení II. (Základní přehled o vývoji věroučných specifik metodismu s důrazem na interpretaci křesťanského učení v současném historickém a společenském kontextu. Metodistická sociální etika.).
 Formy zvěstování evangelia (dětem, mládeži, prostřednictvím medií, evangelizace aj.)
 Základy pastorační péče

Podmínkou k přijetí ke studiu není žádné předcházející vzdělání (středoškolské, maturita aj.). Členství v ECM či jiné církvi není podmínkou studia.
Studium probíhá prostřednictvím internetového portálu (e-learning)v kombinaci se třemi sobotními semináři během jednoho školního roku (během tří let tedy celkem 9).

Studijní program pro laiky – modul B

Dvousemestrový studijní program je určen pro zájemce o duchovenskou službu, kteří nemají vysokoškolské vzdělání teologického směru. Předpokladem přijetí ke studiu je absolutorium Studijního programu pro laiky – modul A.
Absolvování Studijního programu pro laiky – modul B je nutným předpokladem (nikoli automaticky zárukou) pro ustanovení do pozice lokálního kazatele Evangelické církve metodostické v České nebo Slovenské oblasti.